Astma hos barn

Video: Astma hos barn
Videoen viser en gutt med astma. Vi ser at han har inndragninger, noe som er et tegn på at han puster besværet. Vi anbefaler at du kikker på videoen slik at du lærer deg hva som menes med inndragninger, samt andre tegn på pustevansker hos barn med astma.

Hva er...

Ta kontakt med lege

Hva er astma hos barn?

Astma er en luftveissykdom som er karakterisert av episodisk opptredende pustebesvær, og som skyldes overømfintlighet i luftveiene.

Ved et astmaanfall vil bronkiegreinene i lungene forsnevres, fordi de glatte muskelcellene rundt bronkiene trekker seg sammen. I tillegg vil slimhinnene hovne opp, og det blir dannet seigt slim. Dette medfører at det blir trangere enn normalt i luftveiene, noe som igjen fører til pustebesvær. Særlig utpustingen blir besværet.

Hva skjer i lungene ved et astmaanfall? (3D-animasjon)

Astma er vanlig blant barn og unge og utgjør den vanligste kroniske lungesykdommen hos barn. Mellom 5-15 % av alle barn har astma.

Astma kan debutere når som helst i barnealderen, men omtrent halvparten av barna får sitt første astmaanfall før 3 års alder.

Årsaker til astma hos barn

Arvelige faktorer er viktige da barn som har foreldre eller søsken med astma, har en klart økt risiko for selv å utvikle sykdommen.

En rekke ulike faktorer kan utløse astma hos disponerte barn. Øvre luftveisinfeksjoner som vanlig forkjølelse, kan utløse astma.

Når andre barn bare får symptomer i form av nesetetthet, litt nysing, hoste og neserenning, vil barn med astma bli surklete, tungpusten og ofte ha langvarig hoste.

Dersom barnet får slike episoder med tungpust ved flere etterfølgende forkjølelser, skal man mistenke astma.

Barn med mistenkt astma kan inndeles i to undergrupper.

En gruppe barn har det som vi kaller overfølsomhet eller hyperreaktivitet i luftveiene. Disse barna vil få astmaliknende episoder ved luftveisinfeksjoner, men de vil ofte vokse denne tendensen av seg i løpet av småbarnsalderen.

Den andre undergruppen av barn vil ofte ha en allergi, som medfører at astmatendensen ofte vedvarer lengre oppover i barnealderen. Også i denne gruppen vil en del barn bli bedre med alderen. Hos noen barn kan symptomene på astma komme tilbake etter flere år.

En annen viktig utløsende årsak er luftforurensning. Innendørs har barn som er utsatt for røyking, økt risiko for å utvikle astma. Disse barna vil også lettere få luftveisinfeksjoner, som igjen kan utløse astma. Dårlig ventilerte hus med økt temperatur og høy luftfuktighet er også ugunstig med tanke på astma. I tillegg vil barn med astma være mer følsomme overfor luftveisirriterende stoffer som sterke lukter, røyking, andre gasser, støv, tåke og kulde.

Barn med allergi har en klart forøket risiko for å utvikle astma. En allergisk reaksjon kan utløse eller forverre et astmaanfall. De viktigste allergifremkallende stoffene som barn reagerer på, er husdyr som hund, katt, kanin, marsvin, husstøvmidd, pollen og muggsopp.

Enkelte barn kan reagere på fysisk anstrengelse og få en anstrengelsesutløst astma. Ofte vil det være kombinasjoner av disse utløsende faktorene som fører til astmaanfallet hos barnet.

Se gutt med astma-anfall få behandling

Hør den karakteristiske anstrengte utpustingen ved astma

Slik gir du barnet astmamedisiner

Slik måler man barnets lungefunskjon med PEF

 

Symptomer

Symptomer og funn ved astma hos barn

Typiske symptomer ved astma er pustebesvær og hoste.

Pustebesværet viser seg ved at barnet puster raskere enn vanlig og mer anstrengt.

Barnet må bruke ekstra pustemuskler og får det som vi kaller inndragninger i huden. Dette ser vi særlig i halsgropen og under og mellom ribbene.

Særlig utpustingen er besværet og blir stønnende, pressende og pipende(lydfil), i tillegg forlenget. Vanligvis trenger vi ikke bruke noe kraft på utpustingen, mens et barn med astma må presse luften ut gjennom de forsnevrede luftveiene.

Sammen med pustebesværet høres ofte en tørr hoste. Hos enkelte barn kan en vedvarende nattehoste være første tegn på astma.

Hør den karakteristiske anstrengte utpustingen ved astma

Se gutt med astma-anfall få behandling

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved astma hos barn

En ubehandlet eller underbehandlet astma vil føre til nedsatt lungekapasitet hos barnet.

Barnet vil bli fortere sliten enn andre barn og bli hemmet i sin fysiske utvikling.

Underbehandlet astma vil også medføre forsinket vekst, økt risiko for lungeinfeksjoner og føre til et økt muskelarbeid for hjertet.

Hjemmetiltak

Behandling / Hva kan du selv gjøre når barnet har astma?

Dersom du mistenker astma hos barnet ditt, bør du kontakte lege for å få barnet utredet.

Dette vil ofte skje hos en privatpraktiserende spesialist eller på en poliklinikk ved en barneavdeling. Her vil det bli tatt røntgenbilde av lungene, blodprøver, og barnet vil ofte bli testet med tanke på allergi.

Blant større barn er det vanlig å gjøre lungefunksjons-målinger.

Slik måler man barnets lungefunskjon med PEF

Ved astma vil de fleste barn måtte starte med medisiner. Det finnes i hovedsak to typer medisiner: anfallsmedisiner og forebyggende medisin.

Slik gir du barnet astmamedisiner

Førstnevnte skal tas dersom det er tegn på begynnende astmaanfall, mens den forebyggende medisinen skal tas jevnlig hver dag for å forhindre at anfall oppstår.

Medisinene kan tas på ulike måter avhengig blant annet av barnets alder. For de minste barna gis medisin på såkalte forstøverapparater eller som spray via spesialbeholdere, for større barn gis medisin i form av pulver, spray eller tabletter. 

Forebygging

Forebygging av astma hos barn

Det er viktig at du hjelper barnet til å ta medisinene slik som legen har forskrevet.Du bør få et skjema av legen hvor dosene er nedskrevet.

Ofte vil det være aktuelt med ulik dosering avhengig av hvor bra barnet er av sin astma. I dårligere faser vil det være aktuelt med mer intensiv medisinering. Dersom barnet er allergisk, er det viktig i den grad som det er mulig, å unngå at barnet utsettes for det som det reagerer allergisk overfor.

Det bør ikke røykes i hjem hvor ett eller flere barn har astma.

Dersom barnet har en anstrengelsesutløst astma, kan en forebygge anfall ved å gi medisin ca en halv time før den fysiske aktiviteten skal starte.

Det er viktig at barn med astma stimuleres til å være fysisk aktive som andre barn. Ved en optimalisert behandling vil ikke astma virke inn på den daglige livsførselen til de aller fleste barn med astma.

Hos de fleste barn med astma vil plagene avta oppover i barnealderen, men barn med påvist allergi har en økt risiko for at sykdommen fortsetter inn i voksen alder. Noen som blir bedre av sin astma, vil kunne utvikle andre allergiske sykdomsbilder som høysnue.